W W W . Z A N S T I T A J W E E D . C O M

نونی زەنەدار و تەنوین

نونی زەنەدار ()  و تەنوین هەردووکیان نونی زەنەدارن و لەدەربڕیندا
یەک دەنگیان هەیە،

 
بً
بٌ
بٍ


زانستی تەجوید

گەڕانەوە بۆ ماڵپەڕی زانستی تەجوید